Asılsız Hikayeler


Asılsız Hikayeler Popular Books, As Ls Z Hikayeler By Naime Erkovan This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book As Ls Z Hikayeler , Essay By Naime Erkovan Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Asılsız Hikayeler

Have any Question or Comment?

10 thoughts on “Asılsız Hikayeler

  1. Usuyitik says:

    yk Alayl m , Mektepli mi Bir yk kitab n elinize ald n z, i inden prospekt s kt Ne yapars n z o umuz prospekt s okuma zahmetine katlanmadan, al ageldi imiz ekilde kitab m z okuruz G nde iki veya yk , tercihen bol s v ile t ketilmeli Baz merakl okuyucular ise prospekt s sat r sat r okur ve t m endikasyonlardan haberdar olmak ister Baz lar yaln zca bir aksilikle kar la t nda prospekt s a ar imdi n m zdeki kitap, Naime Erkovan n As ls z Hik yeler i Prospekt s ise kitab n ba nda de il, sonunda Prospekt ste dikkat eken bir kelime var Teknik Naime Erkovan, kitaptaki yk leri bir araya getiren eyin ruh, konu veya tema de il de teknik oldu unu vurgulamak istiyor T m yk leri farkl tekniklerle yazd n izah ediyor Bizse bu izahtan unu anl yoruz Say n okuyucu, As ls z Hik yeler bir yazarl k at lyesi al mas sonucu olu mu tur Az sonra okuyaca n z yk lerde, ya da okuyup bitirdi iniz mi demeliydik, ruh, konu slup veya temadan ziyade tekni e yo unla lm t r lgililere duyurulur.Yazarl k at lyelerinde farkl yk leme ve anlat m teknikleri retilir ve kat l mc lardan bu tekniklerle yk yazmalar beklenir Bu at lyelerin yan etki say labilecek ortak bir zelli i vard r Teknik srar Bu yan etkiler mezkur kitab m zda da te his edilebilir As ls z Hik yeler deki teknik vurgusu, neredeyse t m yk lerde hikayenin n ne ge iyor Hatta hi gere i yokken, yaln zca ilgili tekni i a k etmek i in Ben bir ben anlat c y m , Tanr anlat c y m gibi izahlara giri ilmesi manas zd r Baz hikayelerde ise ilgili tekni ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *